catalŕ - castellano - english
CONDICIONS DE PRÉSTEC

1.- Les exposicions itinerants de propietat i gestionades per l’associació Amical de Mauthausen, poden ser demanades per qualsevol institució o entitat degudament reconeguda, mitjançant un escrit adreçat a l’associació, en el qual s’hauran de fer constar els motius de la sol·licitud.

2.- El període de cessió és variable segons cada cas, però es recomana que no sigui inferior a 15 dies ni superior a 45 dies.

3.- L’Amical trametrà a l’entitat sol·licitant una Butlleta de Préstec, que caldrà emplenar, signar i retornar per tal que la cessió sigui confirmada.
Entre la recepció d’aquesta butlleta i la data prevista per a l’inici del préstec és convenient que hi hagi com a mínim un marge de 15 dies.

4.- El sol·licitant es fa càrrec de les despeses de transport (recollida i retorn), muntatge i desmuntatge. L’Amical es farà càrrec de demanar un pressupost a l’empresa de transport que gestiona les exposicions.

5.- El local on s’instal·li l’exposició haurà de tenir prou condicions de seguretat contra robatori i vandalisme.

6.- El sol·licitant es compromet a contractar una pòlissa d’assegurança per a l’exposició sol·licitada per a qualsevol medi de transport, a tot risc des de la seva recollida fins al retorn al lloc d’origen, de pèrdua, dany i faltes materials que pugui patir qualsevol part del material expositiu i embalatge, com a conseqüència del seu transport i les subsegüents operacions de càrrega i descàrrega, i durant la seva estada en el local escollit pel sol·licitant. Tot i així s’exigeix un tractament respectuós dels materials expositius. La pòlissa d’assegurança haurà de ser tramesa a l’Amical abans o en el moment de recollida de l’exposició. Veure en annex l’import a contractar per a cadascuna de les exposicions.

7.- En tota la difusió que es faci de l’exposició (invitacions, programes, cartells, agendes d’activitats, notes o anuncis de premsa, ràdio, etc.) s’haurà de fer constar que està cedida per l’associació Amical de Mauthausen. El logotip el proporcionarà l’associació.

8.- El sol·licitant es compromet a lliurar dos exemplars de qualsevol tipus de material de difusió i/o educació que elabori o editi referent a l’exposició.

9.- Per conèixer la incidència de l’exposició en cada població on es mostri i en el cas que l’entitat sol·licitant n’elabori un recull de premsa, caldrà que en faci arribar una còpia a l’Amical de Mauthausen. Així com també es facilitarà el nombre de visitants que hagi rebut la mostra durant el seu període d’obertura.

10.- L’Amical de Mauthausen es reserva el dret de modificar, per causes de força major, les dates de cessió acordades.

11.- Per a qualsevol aclariment caldrà adreçar-se a: Margarida Sala (tel. 933 027 594,  margaridasala@gmail.com)

 


ANNEX 1. Import a contractar per a la pòlissa d’assegurança     

Imágenes y memoria de Mauthausen                 60.000€

La deportación republicana                                   6.000€

Mauthausen. L’univers de l’horror                       12.000€

Resistents i deportades                                       12.000€

                      

© Amical de Mauthausen · C/ Sils 1 baixos · 08002 Barcelona · G-59146555 · avís legal